tyśkiewicz

63 teksty – auto­rem jest tyśkiewicz.

Po to ma­my siebie, żeby ktoś kochał w nas to, cze­go my sa­mi w so­bie nie kochamy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 lutego 2018, 19:48

Każdy sam jest od­po­wie­dzial­ny za bo­gac­two swo­jego wewnętrzne­go świata. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2018, 21:10

To co w da­nej chwi­li wy­daje nam się ta­kie dos­ko­nałe, z cza­sem może już ta­kie nie być. Może na­wet do­ciera do nas, że to nie było ta­kie znów dos­ko­nałe i na­wet jeśli to ut­ra­ciliśmy, wca­le nie jest po­wie­dziane, że więcej te­go nie znaj­dziemy, a wręcz, że nie znaj­dziemy cze­goś lepszego. 

myśl • 8 maja 2017, 19:32

Ser­ce po­zos­ta­je śle­pe na ob­ra­zy dos­tar­cza­ne przez oczy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2016, 23:25

Teore­tycznie nie pa­sowa­li do siebie, ale prak­tycznie nie widzieli po­za sobą świata. 

myśl • 1 maja 2016, 20:36

Bo­hate­rem nie jest ktoś, kto się nie boi. Jest nim oso­ba, która jest śmier­telnie prze­rażona, a mi­mo to postępu­je właściwie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 kwietnia 2016, 23:39

Wyob­rażamy so­bie ludzi, ja­ko świętych, bo te­go pot­rze­buje­my. Dzięki te­mu czu­jemy się bez­pie­czni i pełni nadziei. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 marca 2016, 20:03

Ta­kie jest życie, trze­ba zro­bić trochę złego, żeby móc do­konać wiele dob­re­go. Ale cza­sami jest to coś nap­rawdę złego, a dob­ro może być bar­dzo kosztowne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2016, 09:56

Rodzi­na nie kończy się na więzach krwi. Ale też nie zaczy­na się od nich. Rodzi­na troszczy się o ciebie, a nie o to, co możesz dla nich zro­bić. Jest z tobą na dob­re i na złe. Wspiera cię, na­wet jeśli to bo­li. Na tym po­lega rodzina. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2016, 22:45

Cza­sami kieru­jemy się tym, co człowiek mówi o so­bie, lecz naj­częściej tym, co mówią in­ni, nie po­zos­ta­wiając sa­memu so­bie cza­su, by rzecz rozwżyć i osądzić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 stycznia 2016, 10:15

tyśkiewicz

Zeszyty
  • Lines. – Let­ters from the land of dreams.

  • Thoughts – Przeżyła życie. nie żyjąc...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tyśkiewicz

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 marca 2018, 09:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy sam jest od­po­wie­dzial­ny [...]

27 lutego 2018, 12:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

25 lutego 2018, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

25 lutego 2018, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

25 lutego 2018, 20:38szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

25 lutego 2018, 19:48tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Po to ma­my siebie, [...]

25 lutego 2018, 19:47tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Każdy sam jest od­po­wie­dzial­ny [...]

16 stycznia 2018, 11:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy sam jest od­po­wie­dzial­ny [...]

15 stycznia 2018, 21:10tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Każdy sam jest od­po­wie­dzial­ny [...]

11 maja 2016, 21:53Cairean sko­men­to­wał tek­st Serce po­zos­ta­je śle­pe na [...]