tyśkiewicz

60 tekstów – auto­rem jest tyśkiewicz.

Ser­ce po­zos­ta­je śle­pe na ob­ra­zy dos­tar­cza­ne przez oczy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2016, 23:25

Teore­tycznie nie pa­sowa­li do siebie, ale prak­tycznie nie widzieli po­za sobą świata. 

myśl • 1 maja 2016, 20:36

Bo­hate­rem nie jest ktoś, kto się nie boi. Jest nim oso­ba, która jest śmier­telnie prze­rażona, a mi­mo to postępu­je właściwie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2016, 23:39

Wyob­rażamy so­bie ludzi, ja­ko świętych, bo te­go pot­rze­buje­my. Dzięki te­mu czu­jemy się bez­pie­czni i pełni nadziei. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 marca 2016, 20:03

Ta­kie jest życie, trze­ba zro­bić trochę złego, żeby móc do­konać wiele dob­re­go. Ale cza­sami jest to coś nap­rawdę złego, a dob­ro może być bar­dzo kosztowne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2016, 09:56

Rodzi­na nie kończy się na więzach krwi. Ale też nie zaczy­na się od nich. Rodzi­na troszczy się o ciebie, a nie o to, co możesz dla nich zro­bić. Jest z tobą na dob­re i na złe. Wspiera cię, na­wet jeśli to bo­li. Na tym po­lega rodzina. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2016, 22:45

Cza­sami kieru­jemy się tym, co człowiek mówi o so­bie, lecz naj­częściej tym, co mówią in­ni, nie po­zos­ta­wiając sa­memu so­bie cza­su, by rzecz rozwżyć i osądzić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 stycznia 2016, 10:15

Przy­jem­ność nieko­nie­cznie świad­czy o sto­sow­ności nasze­go postępowania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2016, 11:40

Uczucia

(...) Chciała budzić w nim nieśmiałość. Swoim pięknem, wdziękiem, gus­tem. Lecz nie w spo­sob pa­raliżujący, a pożądli­wy. Pragnęła je­go ra­mion, ust, do­tyku, ciepła dru­giego człowieka, w które­go cieniu mogłaby się skryć przed całym światem. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2016, 10:24

Szczęście jest luk­su­sem, które­go nig­dy nie można być pewnym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 stycznia 2016, 22:09

tyśkiewicz

Zeszyty
  • Lines. – Let­ters from the land of dreams.

  • Thoughts – Przeżyła życie. nie żyjąc...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tyśkiewicz

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 maja 2016, 21:53Cairean sko­men­to­wał tek­st Serce po­zos­ta­je śle­pe na [...]

11 maja 2016, 00:14JaiTy sko­men­to­wał tek­st Serce po­zos­ta­je śle­pe na [...]

2 maja 2016, 11:23tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Teoretycznie nie pa­sowa­li do [...]

2 maja 2016, 10:13Irracja sko­men­to­wał tek­st Teoretycznie nie pa­sowa­li do [...]

1 maja 2016, 21:22krysta sko­men­to­wał tek­st Teoretycznie nie pa­sowa­li do [...]

29 kwietnia 2016, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

8 lutego 2016, 15:09Pentagram sko­men­to­wał tek­st Rodzina nie kończy się [...]

8 lutego 2016, 11:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rodzina nie kończy się [...]

8 lutego 2016, 09:56tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Takie jest życie, trze­ba [...]

8 lutego 2016, 01:09Bazyl sko­men­to­wał tek­st Rodzina nie kończy się [...]